O nas

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach zostało zarejestrowane w dn. 26.03.1997r.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Przewodnicząca
Barbara Wojciechowska

Wiceprzewodnicząca
Halina Korbel

Skarbnik
Halina Adamczyk

Sekretarz
Teresa Oleś

Członek Zarządu
Helena Polnik

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
 1. Wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Wspieranie społecznej aktywności, wyrównywanie szans, likwidacja barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych
 3. Rozwój lecznictwa, rehabilitacji w tym rehabilitacji społecznej i zawodowej, opieki i edukacji osób będących pod opieką Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania innym formom uzależnień.
 6. Propagowanie kultury i sztuki, krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz organizacja wolnego czasu osób będących pod opieka Stowarzyszenia.
 7. Podtrzymywanie tradycji regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej.
 8. Pomoc w tworzeniu godnego życia osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ich rodzinom.
 9. Utrzymanie stałych kontaktów ze społecznością ludzi niepełnosprawnych.
 10. Ochrona praw, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom.
 11. Współdziałanie i współpraca z zakładami pracy, organizacjami i instytucjami w celu wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia.
 12. Współdziałanie i współpraca z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej
Ilość odwiedzin: 5813
Projekt i wykonanie: WebdesignTagi: stowarzyszenie,rodziny osób niepełnosprawnych,rydułtowy,osoby niepełnosprawne,stowarzyszenia,forum osób niepełnosprawnych